TEL: +352 47 96 27 32
Français Deutsch
ATTENTION: The reading of the 29th of January 2019 by Tom Hillenbrand is booked out.
Mardis littéraires

 

On the first Tuesday of each month, writers’ lectures take place at the Cité Bibliothèque at 18:30 o’clock.  

Program January 2019 - January 2019    file.jpg

29/01/19 Tom Hillenbrand: "Bittere Schokolade" BOOKED OUT Cité Auditorium
05/02/19 Jhemp Hoscheit: "Wootleche Krich" Auditorium Henri Beck
26/03/19 Claude Schmit: "À la recherche du rien perdu" Auditorium Henri Beck
09/04/19 "Mit den Haien streiten": MEDIEN: Hommes au pouvoir et mères au foyer. Les femmes dans l’émission Hei Elei Kuck Elei dans les années 1980 ; Der Fall Madeleine Frieden-Kinnen. Auditorum Henri Beck
30/04/19 Lex Roth: "Eescht a spaasseg Gedichtes mat e sëllechen onerwaarte Beipiller..." Auditorium Henri Beck
14/05/19 Roland Harsch: "Dat grousst Féissbuch" Auditorium Henri Beck
18/06/19 Pierre Puth, Paul Dahm: "Gesang zwischen den Stühlen" (Erich Kästner) Auditorium Henri Beck
02/07/19 "Lesebühne Luxemburg" Auditorium Henri Beck


Practical information:

 

Cite Auditorium (small) Entrée salle Henri Beck (small)

The entrance to the Cité Auditorium in front of the "Cercle"

The entrance to the Henri Beck Auditorium of the "Cercle"