TEL: +352 47 96 27 32
Français Deutsch
Mardis littéraires

 

On the first Tuesday of each month, writers’ lectures take place at the Cité Bibliothèque at 18:30 o’clock.  

Program January 2019 - January 2019    file.jpg

26/03/19 Claude Schmit: "À la recherche du rien perdu" Auditorium Henri Beck
09/04/19 "Mit den Haien streiten": MEDIEN: Hommes au pouvoir et mères au foyer. Les femmes dans l’émission Hei Elei Kuck Elei dans les années 1980 ; Der Fall Madeleine Frieden-Kinnen. Auditorum Henri Beck
30/04/19 Lex Roth: "Eescht a spaasseg Gedichtes mat e sëllechen onerwaarte Beipiller..." Auditorium Henri Beck
14/05/19 Roland Harsch: "Dat grousst Féissbuch" Auditorium Henri Beck
18/06/19 Pierre Puth, Paul Dahm: "Gesang zwischen den Stühlen" (Erich Kästner) Auditorium Henri Beck
02/07/19 "Lesebühne Luxemburg" Auditorium Henri Beck


Practical information:

 

Cite Auditorium (small) Entrée salle Henri Beck (small)

The entrance to the Cité Auditorium in front of the "Cercle"

The entrance to the Henri Beck Auditorium of the "Cercle"